322 các kết quả

  • Ngôn ngữ
  • CA Language Catalan.102
  • ES Language người Tây Ban Nha114
  • EN Language Tiếng Anh106
  • Nước bán
  • Tây Ban Nha 313
  • đối tượng tiêu chuẩn hóa
  • Nếu không có tiêu chuẩn 87
  • tiêu chuẩn GDO-BIM 235

CA Language
hơn chi tiết
Presa RJ45, Doble
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Presa RJ45, Senzill
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Interruptor senzill unipolar
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a mur
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Punt de recàrrega de vehicle elèctric, a terra
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
RJ45 data outlet, double
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
RJ45 data outlet, single
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Power outlet, single
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Electrical charging station, floor
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Electrical charging station, wall
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
CETAC power outlet, quadruple
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
CETAC power outlet, triple
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
CETAC power outlet, double
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
CETAC power outlet, Single
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puesto de trabajo, 6 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos lineal
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puesto de trabajo, 4 Mecanismos rectangular
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puesto de trabajo, 3 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos vertical
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puesto de trabajo, 2 Mecanismos horizontal
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Armario rack de distribución eléctrica
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Punto de recarga para coche eléctrico, en Suelo
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Punto de recarga para coche eléctrico, en Muro
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Interruptor sencillo
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Toma Informática RJ45 Doble
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Toma Informática RJ45 Sencilla
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Puesto de trabajo: Interruptor, Toma Corriente, Datos
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Cuadro CETAC 4 Tomas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Cuadro CETAC 3 Tomas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Cuadro CETAC 2 Tomas
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Cuadro CETAC 1 Toma
GDO-BIM
ES Language
hơn chi tiết
Toma de corriente sencilla
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Cofre per a columna seca – 600x400x300mm
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Polsador d´Alarma, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Cofre per a columna seca – 600x600x300mm
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Hidrant Columna Seca
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Arqueta Hidrant Sota Nivell
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Il·luminació d´Emergencia (Mur)
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma sirena, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma sirena, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma sirena, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Dreta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut Evacuació Recta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Il·luminació d´Emergencia (Sostre)
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Presa Alimentació
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Fletxa Direcció
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Polsador Alarma
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Il·luminació d´Emergència
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Central d´Alarma
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Columna Seca
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Columna Seca i Clau
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Detector Termovelocimetric
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Polsador Alarma
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Retenidor Porta
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sirena
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma de boca d´Boda d´Incendi (BIE)
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Válvula Punt dÁlarma
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Extintor
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Pictograma Sortida
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma d´Emergència – Dreta
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma d´Emergència – Dreta
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Soritda Literal
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Soritda d´Emergencia
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Dreta
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Esquerra
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Recorregut d´Evacuació – Recte
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Boca d'incendi (BIE)
CA Language
hơn chi tiết
Extintor de pols ABC-9 kg
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Extintor de Anhídric Carbónic CO2
CA Language
hơn chi tiết
Extintor d´Pols ABC
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Detector de fum
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida habitual, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida habitual, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida habitual, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida d´emergència Esquerra, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Sortida d´emergència Dreta, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma literal de sortida habitual, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma literal de sortida habitual, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma literal de sortida habitual, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma literal de sortida d´emergència
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma literal de sortida d´emergència, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma literal de sortida d´emergència, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Habitual Fletxa Direcció, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Seguretat Fletxa Direcció, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Boca d´incendi (BIE) 45 mm amb visor
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Detector termovelocimètric
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Polsador d´alarma manual verd
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Polsador d´alarma manual vermell
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Polsador d´alarma manual groc
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma d´incendis, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma d´incendis, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma d´extintor d'incendis, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Central detecció foc
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
(Retenidor) Electroimant electrocmagnètic 50 kg
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Cofre per a columna seca – 350x600x300mm
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Válvula punt alarma
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma de boca d´Boda d´Incendis, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma de boca d´ncendis, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma de boca d´incendis, De 20m fins a 30m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Polsador d´Alarma, Fins a 10m
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Pictograma Polsador d´Alarma, De 10m fins a 20m
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Lighting, Wall fixed
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Alarm Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Alarm Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Alarm Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Left, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Right, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Evacuation Route Pictogram – Straight, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Lighting, Ceiling fixed
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Intake Connection Sign
EN Language
hơn chi tiết
Directional Arrow Pictogram Sign
EN Language
hơn chi tiết
Manual Fire Alarm Pictogram Sign
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Lighting Sign
EN Language
hơn chi tiết
Fire Alarm Control Panel Sign
EN Language
hơn chi tiết
Dry Column with Key Valve Sign
EN Language
hơn chi tiết
Combined Heat Detector Sign
EN Language
hơn chi tiết
Manual Fire Alarm Sign
EN Language
hơn chi tiết
Electromagnetic Door Holder Sign
EN Language
hơn chi tiết
Alarm Pictogram Sign
EN Language
hơn chi tiết
Fire Hose Cabinet Pictogram Sign
EN Language
hơn chi tiết
Hydraulic Control Valve Sign
EN Language
hơn chi tiết
Fire Extinguisher Pictogram
EN Language
hơn chi tiết
Exit Sign Pictogram
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Exit Pictogram – Right
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Exit Pictogram – Left
EN Language
hơn chi tiết
Literal Exit Sign Pictogram
EN Language
hơn chi tiết
Literal Emergency Exit Sign Pictogram
EN Language
hơn chi tiết
Evacuation Route Pictogram – Right
EN Language
hơn chi tiết
Evacuation Route Pictogram – Left
EN Language
hơn chi tiết
Evacuation Route Pictogram Sign – Straight
EN Language
hơn chi tiết
Fire House Cabinet Sign
CA Language
hơn chi tiết
Boca d´incendi (BIE) 25 mm amb visor
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Senyal Boca d´incendi (BIE)
CA Language
hơn chi tiết
Extintor de CO2- 2kg
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Extintor de CO2- 5kg
GDO-BIM
CA Language
hơn chi tiết
Extintor de pols ABC-6 kg
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
CO2 Fire Extinguisher Sign
EN Language
hơn chi tiết
ABC powder fire extinguisher sign
EN Language
hơn chi tiết
Fire (Smoke) Detector
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire (Smoke) Detector
EN Language
hơn chi tiết
Common Exit Pictoram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Common Exit Pictoram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Common Exit Pictoram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Exit Pictogram – Left, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Exit Pictogram – Left, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Exit Pictogram – Left, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Exit Pictogram – Right, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Exit Pictogram – Right, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Exit Pictogram – Right, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Literal Exit Sign, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Literal Exit Sign, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Literal Exit Sign, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Literal Emergency Exit Sign, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Literal Emergency Exit Sign, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Literal Emergency Exit Sign, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Common Directional Arrow Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Common Directional Arrow Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Common Directional Arrow Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Directional Arrow Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Directional Arrow Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Emergency Directional Arrow Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Hose Cabinet 45mm, with Window
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Combined Heat Detector
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Manual Fire Alarm, Green
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Manual Fire Alarm, Red
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Manual Fire Alarm, Yellow
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Extinguisher Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Extinguisher Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Extinguisher Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Alarm Control Panel
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Electromagnetic Door Holder
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Dry Column Chest, 350x600x300mm
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Hydraulic Control Valve
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Hose Cabinet Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Hose Cabinet Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Fire Hose Cabinet Pictogram, From 20 to 30 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Manual Fire Alarm Pictogram, Up to 10 meters
GDO-BIM
EN Language
hơn chi tiết
Manual Fire Alarm Pictogram, From 10 to 20 meters
GDO-BIM

Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.