Tải về BIM đối tượng và thư viện miễn phí. Tìm file BIM trong IFC, Revit, ArchiCAD, Autocad, Sketchup, và nhiều hơn nữa.

+34 932267322   info@bimetica.com Chúng ta Tin tức FAQ

57 các kết quả

  • Ngôn ngữ
  • ES Language người Tây Ban Nha57
  • Nước bán
  • Andorra 44
  • Tây Ban Nha 57
  • Bồ Đào Nha 44
  • đối tượng tiêu chuẩn hóa
  • Nếu không có tiêu chuẩn 13
  • tiêu chuẩn GDO-BIM 44

ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Tabiques y Trasdosados Placo Hydro
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Tabiques y Trasdosados Placo Prima
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techos suspendidos Hydro, Fire, Prima
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techos Fonoabsorbentes Continuos Rigiton
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techos Desmontables Vinílicos Gyprex
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Fachada Ventilada Placotherm V
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Tabiques y Trasdosados Placo Force
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Tabiques y Trasdosados Stil High
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Fachada ventilada - Placotherm Integra
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Big Curve Line Tipo 6
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Base 31 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 41
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 42
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 46
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Gyptone® ActivAir® Sixto 65
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 8/18
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 8-15-20
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 8-15-20 Super
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 8/18Q
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® ActivAir® 12/25Q
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Suelo - Panel solado 20mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Suelo - Panel solado 30mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® Activ Air® 12-20/66
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® Activ Air® 6/18
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® Activ Air® 12/25
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo fonoabsorbente Placo® Rigitone® Activ Air® 12-20-35
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyprex® Vinilo 600x600 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyprex® Asepta® Vinilo 600x600 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Line 4 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Point 11 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Quattro 20 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Quattro 50 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® Activ Air® Quattro 50 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Point 80 Borde A, 600x600x8 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 20 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 22 Borde A, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Line 4 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Point 11 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Quattro 22 Borde oculto, 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Base 38 Borde A 600x600x8 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo registrable Placo® Gyptone® ActivAir® Base 31 Borde A 600x600x9,5 mm
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo Silence Plus con LM Isover PPH13
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® EI 60 con estructura simple PPF15
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® EI 90 con estructura simple PPF15
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® EI 120 con estructura simple PPF25
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® PPM15 con estructura simple
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® PPM15 + PPM15 con estructura simple
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® PPM13 + 4PRO® PPM con estructura simple
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® Glasroc® X con estructura simple
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® Aquaroc® 13 con estructura simple
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® BA15 con estructura simple
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® BA13 + BA13 con estructura simple
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Techo continuo Placo® 4PRO® con estructura simple
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Tabiques Placo Fire. Shaftwall

Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.