Tải về BIM đối tượng và thư viện miễn phí. Tìm file BIM trong IFC, Revit, ArchiCAD, Autocad, Sketchup, và nhiều hơn nữa.

+34 932267322   info@bimetica.com Chúng ta Tin tức FAQ

71 các kết quả

 • Ngôn ngữ
 • ES Language người Tây Ban Nha70
 • EN Language Tiếng Anh1
 • Nước bán
 • nước Đức 71
 • Tây Ban Nha 65
 • Pháp 65
 • Nước Ý 65
 • nước Hà Lan 65
 • Ba Lan 65
 • Bồ Đào Nha 65
 • Vương quốc Anh 65
 • đối tượng tiêu chuẩn hóa
 • tiêu chuẩn GDO-BIM 71

ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 2.03 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 3.05 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 8.92 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 8.52 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 8.12 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 7.72 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 7.32 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 6.90 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 6.50 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 6.10 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 5.28 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 5.70 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 4.88 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 4.58 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 4.46 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 4.26 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 4.06 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 3.86 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 3.66 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 3.45 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 3.25 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 2.85 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 2.64 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 2.44 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 2.29 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 2.14 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 1.83 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 1.73 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 1.63 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 1.52 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 1.42 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 1.32 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 1.22 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas abatibles 0.915 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 8.92 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 8.52 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 8.12 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 7.72 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 7.32 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 6.90 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 6.50 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 6.10 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 5.28 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 5.70 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 4.58 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 4.46 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 4.26 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 4.06 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 3.86 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 3.66 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 3.45 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 3.25 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 3.05 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 2.85 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 2. 64 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 2.44 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 2.29 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 2.14 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 2.03 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 1.83 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 1.73 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 1.63 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 1.52 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 1.42 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 1.32 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 1.22 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas 0.915 m Ancho
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas Abatibles diferentes medidas y variables
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Armario gama duo puertas correderas diferentes medidas y variantes
EN Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Sanitary cabin Compacmel Plus
ES Language
hơn chi tiết SEE tHƯƠNG HIỆU
Cabina Sanitaria Compacmel Plus

Cookie Policy
This website uses cookies to ensure proper functionality of the shopping cart and checkout progress. By continuing to browse the site you are agreeing to the use of cookies. Click here to learn about cookie settings.